CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 5/10/2015 3:08:19 PM
چاپ
بازدید نمایندگان هیئت نظارت و ارزیابی وزارت علوم از آموزشکده فنی شهید رجایی شیراز
نمایندگان هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس روز سه شنبه 15/2/94 ضمن بازدید از بخش های مختلف آموزشکده به ارزیابی و نظارت پرداختند.در این بازدیدهیئت نظارت نشست های جداگانه ای با هیئت رئیسه آموزشکده ، دانشجویان ، هیئت علمی و کارکنان برگزار کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شدند و در پایان به جمع بندی مطالب جمع آوری شده با ریاست آموزشکده پرداختند .

        

متن داری پیوست (ها) زیر می باشد

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :