نام سازمانآدرس اینترنتی
وزارت آموزش و پرورشhttp://www.medu.ir/
سازمان آموزش و پرورش استان فارسhttp://www.farsedu.ir/
باشگاه خبرنگاران جوانhttp://yjc.ir/news/Default.aspx
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.irna.ir/
آموزشکده باهنر شیرازhttp://www.tcsh.ac.ir/Index.aspx
دانشگاه شیرازhttp://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتی شیرازhttp://www.sutech.ac.ir/portal/show.aspx?Page=322
درگاه ملی خدمات ایران دولت الکترونیکhttp://www.iran.ir/
خبرگزاری جمهوری سلامیhttp://www.irna.ir/