آدرس کامل :   شیراز-خیابان عبیرآمیز دانشکده فنی شهیدرجایی شیراز(ساختمان آموزشی-رفاهی و خوابگاه) 07132275183 الی 85 ----- بولوار امیرکبیر شهرک والفجر بولوار سپیده دانشکده فنی شهید رجایی شیراز(ساختمان اداری)
  تلفن :   07132284314
  نمابر :   07132292563
afrajaee@tvu.ac.ir  : پست الکترونیکی  

: تاریخ ارسال    
 نام :       
 نام خانوادگی :      
 تلفن :  
 فکس :  
 موبایل :  
 پست الکترونیکی :        
 آدرس :  
 پیام :